Säännöt

Yhdistyksen nimi on Aikuiskasvatuksen Tutkimusseura r.y. Sen kotipaikka on Tampereen kaupunki ja kieli on suomi.

Yhdistyksen tarkoituksena on aikuiskasvatustyön tukeminen ja edistäminen. Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys pyrkii aikaansaamaan aikuiskasvatuksen tutkimus- ja selvitystyötä, harjoittamaan julkaisu-, esitelmä-, luento- yms. informaatiotoimintaa sekä toimeenpanee ja tukee alan koulutusta ja muuta edellisiin verrattavaa toimintaa.

Johtokunta hyväksyy yhdistyksen varsinaiset jäsenet ja yhteisöjäsenet. Varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä luonnollinen henkilö ja yhteisöjäseneksi oikeuskelpoinen yhteisö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. Tämän lisäksi yhdistyksen kokous voi hyväksyä yhdistykseen kunniajäseniä. Kunniajäseneksi voidaan hyväksyä yhdistyksen päämääriä huomattavalla tavalla edistäneitä, yleistä arvonantoa nauttivia henkilöitä.

Yhdistyksen varsinaiset jäsenet ja yhteisöjäsenet suorittavat vuosittain yhdistyksen jäsenmaksun. Johtokunta määrää jäsenmaksun suuruuden ja maksuajankohdan molemmille jäsenryhmille erikseen. Sen jälkeen kun varsinainen jäsen tai yhteisöjäsen on ollut 20 vuotta yhdistyksen jäsenenä, johtokunta voi hyväksyä jäsenen vapaajäseneksi, jonka ei tarvitse maksaa jäsenmaksua. Kunniajäsenet eivät maksa jäsenmaksuja.

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksen kokouksen päätöksellä yhdistyslaissa mainituin perustein. Varsinainen jäsen tai yhteisöjäsen, joka jättää jäsenmaksunsa maksamatta kahtena vuotena peräkkäin, katsotaan eronneeksi.

Yhdistystä edustaa ja sen asioita hoitaa yhdistyksen hallituksena johtokunta, johon kuuluu kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä kolme varajäsentä. Lisäksi voidaan valita asiantuntijajäseniä. Johtokunta valitsee keskuudestaan tai sen ulkopuolelta sihteerin ja rahastonhoitajan. Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Se on päätösvaltainen, kun vähintään kolme jäsentä on saapuvilla ja voi ottaa osaa päätöksen tekoon. Kutsu johtokunnan kokoukseen toimitetaan johtokunnan määräämällä tavalla. Johtokunta kutsuu kokoon yhdistyksen kokoukset, päättää niiden ja muiden tilaisuuksien ohjelmasta, osallistuu yhdistyksen julkaisujen toimittamiseen, hoitaa sen taloutta ja toimeenpanee kokousten päätökset.

Yhdistyksen nimen kirjoittavat yhdistyksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin ja rahastonhoitajan kanssa.

Yhdistyksen jäsenet on kutsuttava vuosikokoukseen kerran vuodessa. Vuosikokouksesta ja ylimääräisistä kokouksista on ilmoitettava kirjallisesti sähköpostitse ja Aikuiskasvatus-lehdessä jäsenille viimeistään kahdeksan vuorokautta ennen kokousta. 

Yhdistyksen vuosikokous pidetään viimeistään helmikuussa. Siinä käsitellään

  1. johtokunnan toiminta- ja tilikertomukset edelliseltä tilivuodelta sekä vahvistetaan tilinpäätös
  2. päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille
  3. hyväksytään toimintasuunnitelma kuluvalle vuodelle
  4. päätetään toimihenkilöiden palkkioista
  5. hyväksytään talousarvio kuluvalle vuodelle
  6. valitaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta johtokunnan jäsentä, sekä kolme varajäsentä
  7. valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja kuluvaksi tilivuodeksi
  8. käsitellään muut kokoukselle esitetyt asiat

10§

Yhdistyksen tilivuosi on kalenterivuosi. Tilit on jätettävä tammikuussa toiminnantarkastajalle, jonka on annettava niistä lausuntonsa viimeistään viikkoa ennen vuosikokousta.

11§

Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä vuosikokouksessa, jos ehdotus siitä on edellisessä yhdistyksen kokouksessa esitetty ja käsitelty. Muutosehdotuksen lopulliseen hyväksymiseen vaaditaan, että vähintään 3/4 äänistä on annettu sen puolesta.

12§

Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä samassa järjestyksessä kuin sääntöjen muutoksesta on säädetty. Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, luovutetaan sen omaisuus aikuiskasvatuksen tutkimustyön edistämiseen.

13§

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.