ATS rf

Aikuiskasvatuksen Tutkimusseura ATS rf är ett vetenskapligt samfund som utvecklar den vuxenpedagogiska forskningen på en nationell och en internationell nivå. Det innebär bland annat redigering av vetenskapliga publiceringar samt deltagande i vetenskapliga och utbildningspolitiska diskussioner som berör vuxenpedagogik.

ATS för samman grupper och personer som är intresserade av vuxenpedagogik och av att utveckla disciplinen. ATS är grundat 1940 och hör till de äldsta vetenskapliga samfunden i Finland. Till direktionen hör förutom ordförande fyra medlemmar och tre suppleanter. Följande arbetsuppgifter sköts på förtroendebasis: sekreterare, kassör och informatör.

Samfundet har under flera årtionden publicerat den vuxenpedagogiska årsboken. I samarbete med Kansanvalistusseura publiceras vetenskapliga tidskriften Aikuiskasvatus, som utges fyra gånger i året på journal.fi.

Vartannat år arrangerar samfundet tillsammans med olika universitet en vuxenpedagogisk forskarträff. Verkare inom området har även möjlighet att träffas på årsmötena.

 

Medlemskap

Den årliga medlemsavgiften är 30 euro och 15 euro för studeranden eller fortsättningsstuderanden. För samfund är medlemsavgiften 200 euro i året. Du kan bli medlem genom att skicka e-post till samfundets sekreterare ats.rahastonhoitaja(at)gmail.com. Gå med i samfundets mailinglista genom att kontakta informatören ats.tiedottaja(at)gmail.com. De mest aktuella nyheterna finns på samfundets hemsidor. Samfundet är även aktivt på Facebook och Twitter.

Meddela om ändringar i de personliga uppgifterna eller om uppsägning av medlemskap till sekreteraren per e-mail. Samfundet skickar ut ett medlemsbrev per e-post en gång i året.

Medlemsavgiften

Medlemsavgiften till Aikuiskasvatuksen tutkimusseura

Kontonummer FI 13 8000 1700 068217
BIC/SWIFT DABAFIHH
Referensnummer 110

 

Studerandeverksamhet

Aikuiskasvatuksen Tutkimusseura rf håller kontakt med studentföreningar och uppmuntrar till att göra närmare bekantskap med vuxenpedagogik.