Lappilaisia naisia uuden talouden ajassa -julkaisutiedote

7.6.2011

Julkaisutiedote

Lappilaisia naisia uuden talouden ajassa. Tulkintoja hallinnasta, toimijuudesta, koulutuksesta ja yrittäjyydestä • Seija Keskitalo-Foley | artikkeli Sivistys-verkkolehdessä

Julkistamistilaisuus 7.6.2011 klo 14.00, Lapin yliopisto, Yliopistonkatu 8, ls. 10

Lapin tulevaisuutta pohdittaessa naisten osallisuus jää usein vähälle huomiolle. Silloin kun naiset huomataan, heidät asetetaan perinteisille naisaloille tai taloudellisen toiminnan marginaaliin. Suomea on yleisesti pidetty tasa-arvon mallimaana, vaikka esimerkiksi naisten asema työmarkkinoilla ei ole parantunut viimeaikaisissa yhteiskunnallisissa  ja taloudellisissa muutoksissa. Muutokset ovat sukupuolittuneita ja paikallistuneita, esimerkiksi 1990-luvun alun julkisten palvelujen alasajo huononsi naisten työllistymismahdollisuuksia erityisesti Lapissa. Muutosten kohtaamiseen naisille on tarjottu aina vain uudelleen kouluttautumista sekä yrittäjyyttä.

Tämän kirjan tavoite on tehdä näkyväksi lappilaisten naisten arkea ja elämisen ehtoja ajassa, jota on kuvattu siirtymänä hyvinvointivaltiosta uusliberalistiseen kilpailuyhteiskuntaan. Muutokseen liittyy ajatus erilaisten vastuiden siirtämisestä yksilöille itselleen, heidän kasvattamisestaan yrittäjämäisiksi. Nyky-yhteiskuntaa on kuvattu myös uuden työn ja talouden käsittein. Kirjassa pohditaan, miten meitä hallitaan työelämää, työllistymistä ja aluetta koskevin politiikkaohjelmin. Millainen viesti niistä on luettavissa lappilaisille naisille?

Suomalaisessa kilpailuyhteiskunnassa yksilöistä halutaan kasvattaa yrittäjämäisiä kansalaisia eli aktiivisia ja itsenäisiä toimijoita, jotka ovat vastuussa itse omasta työllisyydestään ja hyvinvoinnistaan. Miten lappilaisia naisia kouluttavissa hankkeissa yrittäjyys tulee tulkituksi?

Millaisia merkityksiä naisyrittäjät itse tuottavat työstään ja elämästään Lapissa? Kirjassa yrittäjyyttä analysoidaan kahden juonteen kautta, yhtäältä lappilaisille naisille tarjoutuvana toimentulon ja toimijuuden mahdollisuutena sekä toisaalta kasvatuksen ja koulutuksen uutena eetoksena.

Tämä kirja osallistuu sukupuolen, vallan ja hallinnan näkökulmista keskusteluun siitä, miten ihmisiä hallitaan sekä miten yksilöt toimijoina suhteuttavat tätä valtaa omaan elämäänsä. Näin kirja jatkaa myös keskustelua lappilaisten naisten toimijuuden ehdoista ja mahdollisuuksista.

Kirjassa esitelty tutkimus on osa Suomen Akatemia rahoituksella vuosina 2007—2010 toteutettua hanketta "Yrittäjäminä — Koulutus, subjektiviteetti sekä mukaan ottamisen ja poissuljennan prosessit jälkimodernissa yhteiskunnassa."


Seija Keskitalo-Foley
seija.keskitalo-foley(at)ulapland.fi