Kiitokset sekä AITUn jälkiuutiskooste, mm. Vuoden tiedeartikkeli

20.2.2018


Lämmin kiitos kaikille hienosti onnistuneiden Aikuiskasvatuksen tutkimuspäivien 2018 osallistujille, luennoitsijoille, työpajojen ja teemaryhmien vetäjille sekä järjestäjille!

Päivien etenemistä ja tunnelmia pääsee tarkastelemaan esim. Twitteristä tunnisteen #AITU2018 kautta.

Uutiskirjeen sisältö:

  • Vuoden tiedeartikkeli 2017: Reijo Miettinen: Aikuiskasvatus, sivistys ja työn tulevaisuus. Luettavissa Aikuiskasvatuksen sivustolla.
  • Tiedelehden tulevaisuus on verkossa -seminaarin esitykset. Ladattavissa Aikuiskasvatuksen sivustolta.
  • Opiskelijastipendit 2017: Liisa Nyblom (UTA) & Yuan Wang (UEF).
  • Aikuiskasvatuksellinen teko -kunniakirja: Karin Filander.
  • Tulevia tiedetapahtumia: Vuoden 2018 ammattikorkeakoulun- ja ammatillisen koulutuksen tutkimuspäivät "Mihin menet, ammatillinen koulutus?"

Vuoden tiedeartikkeli (Kansanvalistusseuran tiedote 16.2.)

Professori emeritus Reijo Miettinen palkittiin vuoden 2017 tiedeartikkelista. Aikuiskasvatus, sivistys ja työn tulevaisuus julkaistiin Aikuiskasvatuksen numerossa 2/2017. 

 

”Aikuiskasvattajien tehtävä on nyt ja tulevaisuudessa ratkoa oman aikansa tärkeimpiä ja kiperimpiä yhteiskunnallisia kysymyksiä", professori emeritus Reijo Miettinen sanoo. Viestinsä hän juontaa tutkimuksestaan, jonka Aikuiskasvatus-tiedelehti palkitsi vuoden 2017 tiedeartikkelina.

Sivistyksen näkökulma perustuloon

Artikkelissaan ”Aikuiskasvatus, sivistys ja työn tulevaisuus” Reijo Miettinen laatii G. W. F. Hegelin ja J. V. Snellmanin sivistyskäsityksiin nojaavan aikalaisanalyysin aikuiskasvatuksen tehtävästä.

”Hän ankkuroi meneillään olevan yhteiskunnallisen muutoksen sivistysperustaan ja tarkastelee ajankohtaisia kysymyksiä, kuten työelämän kehittämistä ja perustuloa, sivistyksen näkökulmasta”, valinnan tehnyt Aikuiskasvatuksen toimituskunta perustelee.

Kansalaisjärjestöjen mittaamattoman arvokas työ

Helsingin yliopiston aikuiskasvatustieteen emeritusprofessori pitää kansalaisjärjestöissä tehtävää vapaaehtoistyötä korvaamattoman arvokkaana. Vapaaehtoiset tarttuvat aikamme kiperimpiin kysymyksiin: ilmastonmuutokseen, pakolaisuuteen, eriarvoistumiseen, nationalismin nousuun ja hyvinvointivaltion kriisiin. Samat teemat ovat aikuiskasvattajillekin olennaisia.

Vuoden 2017 tiedeartikkeli palkittiin Aikuiskasvatuksen tutkimuspäivillä 15. helmikuuta Joensuussa. Tunnustus on jaettu vuodesta 2000, jolloin sen niin ikään sai Reijo Miettinen. Hän on ainoa, jolle palkinto on myönnetty kahdesti.

Lisätiedot
- toimituspäällikkö Terhi Kouvo, 0400 396 437, terhi.kouvo@kvs.fi
- professori emeritus Reijo Miettinen, 029 414 4575, reijo.miettinen@helsinki.fi
 


Tiedelehden tulevaisuus on verkossa -seminaarin esitykset

Aikuiskasvatus-tiedelehti järjesti avoimen tiedejulkaisemisen seminaarin Aikuiskasvatuksen tutkimuspäivien aattona. Voit ladata seminaarin esitykset Aikuiskasvatuksen sivustolta:

  • Julkinen tiede - miten me sitä toteutamme? Käytännön kokemuksia verkkolehdenteon arjesta. Päätoimittaja Hanna Lappalainen, Virittäjä.
  • Avoin tiedejulkaiseminen ja tiedeseura. Puheenjohtaja Juhani Tähtinen, Suomen kasvatuksen ja koulutuksen historian seura, Kasvatus & Aika.

Opiskelijastipendit 2017

Liisa Nyblom tutki Tampereen yliopistoon tekemässään pro gradussa koulutuspolitiikan linjauksia. Opinnäytteen nimi on ”Osaamiseen perustuva kasvu – elinikäinen oppiminen ja aikuiskoulutus Kataisen ja Sipilän hallitusohjelmissa”. Tutkimuksessaan Nyblom tekee aikuiskoulutuksen ja elinikäisen oppimisen peruskäsitteitä koskevaa käsiteanalyysiä. Tuoreimpien hallitusohjelmien sekä opetus -ja kulttuuriministeriön keskeisten ja uusimpien koulutuspolitiikkaa ohjaavien hallinnon dokumenttien perusteella hän osoittaa käsitevalintoja koskevat keskeiset käsitteelliset siirtymät ja arvosiirtymät. Tulevaisuustutkimuksen Causal Layered Analysis -analyysin (CLA) avulla hän osoittaa, millaisia käsiteellisiä jatkuvuuksia, eroja ja katkoksia hallitusohjelmien ja koulutuspoliittisten dokumenttien teksteissä on aikuiskoulutuksen näkökulmasta. Aiheen ja metodien valinnat osoittavat, että Nyblomilla on rohkeutta tarttua vaativaan tutkimushaasteeseen. Hän saa esille mielenkiintoisia tuloksia. Yksi on poliittisen johdon pyrkimys muokata tahtotilaansa kulloistenkin poliittisen voimasuhteiden mukaisesti hyödyntäen tai sivuuttaen hallinnon ja koulutuspolitiikan asiantuntijoiden esiin nostamia näkökulmia. Nyblomin mukaan keskeisistä politiikkateksteistä ovat kadonneet tai kaventuneet linjaukset, joilla turvataan laaja-alaista elinikäistä oppimista, kasvatuksen ja aikuiskoulutuspolitiikan edellytyksiä sekä aikuisväestön toisia mahdollisuuksia. Hän osoittaa myös, että tarvitaan uudenlaista aikuiskoulutuspoliittista keskustelua. Pro gradu on johdonmukainen, selkeä ja hyvin kirjoitettu kokonaisuus ja samalla osoitus Liisa Nyblomin tutkijapotentiaalista. Tutkimus on tärkeä kontribuutio aikuiskasvatuksen teoriakehittelyyn.

*

Yuan Wang valmistui maisteriksi Itä-Suomen yliopiston Kasvatustieteiden ja psykologian osastolta. Pro gradu -tutkimuksessaan hän vertaili Joensuun yliopiston ja Itä-Suomen yliopiston strategioita kriittisen diskurssianalyysin keinoin historiallisesta näkökulmasta ennen uutta yliopistolakia ja yliopistofuusioita sekä niiden jälkeen. Tulokset tekevät näkyväksi yliopiston identiteettimuutoksen paikallisia arvoja ja yhteistyötä korostavasta maakuntayliopistosta kilpailua korostavaksi kansainväliseksi toimijaksi. Tutkimus tuo yksityiskohtaisesti ja kiinnostavalla tavalla esiin tapausyliopiston markkinoitumiskehitystä kansallisessa ja eurooppalaisessa kehyksessä. ”Once Upon a Reform: Marketization of Higher Education and the Identity Transition of a Finnish University after the Reform” arvioitiin eximian arvoiseksi. Opinnäyte osoittaa tekijän laajaa perehtyneisyyttä alan kansainväliseen kirjallisuuteen ja kykyä itsenäiseen tutkimustyöhön. Yuan Wang esitteli pro gradunsa tuloksia kesällä 2017 kansainvälisessä Kasvatuksen historian ja filosofian päivät -konferenssissa. Wang valmistelee Itä-Suomen yliopistoon väitöskirjaa, jonka työnimi on ”Academic Entrepreneurship in Finnish University Policy Discourse - New Institutional Moral Orders under Construction?”. Tutkimus etenee Suomen Akatemian rahoittamassa akateemisen yrittäjyyden konsortiohankkeessa, jonka palkattuna nuorempana tutkijana hän työskenteli syksyllä 2017.
 


Aikuiskasvatuksellinen teko

ATS:n ensimmäisen Aikuiskasvatuksellinen teko -kunniakirjan vastaanotti FT, aikuiskasvatuksen ja erityisesti työelämän tutkimuksen dosentti Karin Filander Tampereen yliopistosta. Perusteluissa todetaan mm. seuraavaa:

Palkinnonsaaja on todellinen aikuiskasvatuksen moniottelija. Hänet tunnetaan aktiivisena ja kriittisenä, provosoivanakin keskustelijana, joka on pitänyt esillä monipuolisesti aikuiskasvatustieteeseen liittyviä tärkeitä teemoja. Hän on puolustanut aikuiskasvatustieteen asemaa tilanteessa, jossa tieteenala on monissa yksiköissä uhattuna profiloinnin seurauksena sekä pitänyt tieteellisten seurojen puolta aikana, jolloin niissä toimimisesta ei ansiopistein palkita. Palkinnonsaajan tutkimuskohteet kattavat aikuiskasvatuksen kentät laaja-alaisesti. Hänen keskeisiä tutkimusteemojaan ovat mm. olleet

  • julkisen sektorin kulttuurinen murros ja markkinakäänne, ammattien jälkeinen aika ja muuttuvat toimijaidentiteetit, jotka liittyvät toiminnan eetoksen ja arvolähtökohtien uudelleen arviointiin.
  • uusi talous, uusi työ ja uudenlainen aikuisuus suhteessa vähemmän näkyvään ohjauksellisuuteen, jatkuvaan keskenkasvuisuuteen sekä uusliberalistisen individualismin ihanteisiin.
  • aikuiskasvatuksen kiinnittyminen uudelleenrakenteistumisen ja hallinnoinnin problematiikkaan sekä elinikäisen oppimisen diskurssin yhteydet yhteiskunnan uudenlaisiin hallinnoinnin käytäntöihin.

Palkinnonsaaja on toiminut ansiokkaasti Aikuiskasvatuksen Tutkimusseuran esihenkilönä ja puheenjohtajana jo kahdeksan vuotta sekä yhdistysaktiivina eri tehtävissä pian 20 vuotta, Aikuiskasvatus-tiedelehden toimituskunnan jäsenenä vuodesta 2001 sekä Eurooppalaisen aikuiskasvatuksen tutkimusseuran, ESREAn, johtoryhmässä 2014-2017.
 


Vuoden 2018 ammattikorkeakoulun- ja ammatillisen koulutuksen tutkimuspäivät "Mihin menet, ammatillinen koulutus?"
 

28.-29.11.2018,  Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian pääkampus, Espoon keskus.
 
AMK- ja ammatillisen koulutuksen tutkimuspäivät ovat merkittävin ammatillista koulutusta ja sen tutkimusta käsittelevä ja esittelevä vuosittainen tapahtuma. Sen tehtävänä on palvella tieteentekemisen ja koulutuksen kehittämisen avoimuutta, jakaa tutkimustuloksia tutkijayhteisön ja käytännön toimijoiden kesken. Mukana tapahtumassa ovat yliopistojen, ammattikorkeakoulujen ja toisen asteen ammatillisen koulutuksen kehittäjät sekä tutkijat taustayhteisöstä riippumatta. Samoin mukana ovat työelämän edustajat, yrittäjät sekä viranomaistahot.
 
Vuoden 2018 tutkimuspäivien teemana on ammattikasvatustutkimus ja alati muutoksen tilassa oleva työelämä. Käynnissä oleva ammatillisen koulutuksen reformi tarjoaa tutkimukselle kysymyksen, mihin ammatillinen koulutus on menossa ja mikä on sen tulevaisuus. Tapahtuma tarjoaa mahdollisuuden aktiiviseen vuoropuheluun alan tutkijoiden, kehittäjien, elinkeinoelämän sekä päätöksentekijöiden välillä. Perinteisesti tutkimuspäivillä tutkijat ja kehittäjät ovat voineet esitellä saavutuksiaan ja keskustella niistä useissa rinnakkaisissa ohjelmissa. Tulossa on ajankohtainen, sisällöltään monipuolinen alan toimijoita kiinnostava tiedepainotteinen tapahtuma, jossa on mukana myös kansainvälisyyttä.
 
Ammatillisen koulutuksen tutkimusseura OTTU ry:n tarkoituksena on toimijoiden vuoropuhelun ohella koko ammatillista koulutusta koskevan tutkimuksen vahvistaminen sekä sen arvostuksen kohottaminen. Seura edistää tutkimustiedon hyväksikäyttöä ammatillisessa koulutuksessa ja sen kehittämisessä. 25-vuotiaan seuran puheenjohtajana toimii arviointineuvos Mari Räkköläinen Kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta ja varapuheenjohtajana opetusneuvos Raija Meriläinen opetus- ja kulttuuriministeriöstä.
 
Omnia on yksi suurimmista suomalaisista koulutuksen järjestäjistä, joka tarjoaa ammatillisen koulutuksen perustutkintokoulutusta, aikuisten ammatillista täydennyskoulutusta, oppisopimuskoulutusta, vapaan sivistystyön opetusta, aikuislukiokoulutusta sekä työpajatoimintaa. Vuonna 2017 Omniassa oli kaikkiaan lähes 50.000 opiskelijaa. Kuntayhtymää johtaa Sampo Suihko ja hallituksen puheenjohtajana toimii Pirjo Kemppi-Virtanen.
 
Merkitse ajankohta jo kalenteriisi. Tapahtuman verkkosivuille tulee tietoa tapahtumasta ja itse ohjelma julkaistaan maaliskuun lopussa OTTUn vuosikokouksen jälkeen.
 
Lisätietoja:
- Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia, tutkimuspäällikkö Tarja Lang, p. 050 577 1723
- OTTU:n sihteeri Veikko Ollila, p. 045 649 1 505