ATS rf

Aikuiskasvatuksen Tutkimusseura ATS rf är ett vetenskapligt samfund som utvecklar den vuxenpedagogiska forskningen på en nationell och en internationell nivå. Det innebär bland annat redigering av vetenskapliga publiceringar samt deltagande i vetenskapliga och utbildningspolitiska diskussioner som berör vuxenpedagogik.

ATS för samman grupper och personer som är intresserade av vuxenpedagogik och av att utveckla disciplinen. ATS är grundat 1940 och hör till de äldsta vetenskapliga samfunden i Finland. Till direktionen hör förutom ordförande fyra medlemmar och tre suppleanter. Följande arbetsuppgifter sköts på förtroendebasis: sekreterare, kassör och informatör.

Samfundet har tillsammans med Kansanvalistusseura under flera årtionden publicerat den vuxenpedagogiska årsboken. Publiceringssamarbetet gäller även för den vetenskapliga tidskriften LLinE samt Aikuiskasvatus-lehti, som utges fyra gånger i året.

På hemsidorna aikuiskasvatuksentutkimusseura.fi samlas aktuell information om vuxenpedagogik, som till exempel sammandrag av seminarier och vetenskapspolitik samt tankar och åsikter av studeranden. På sidan publiceras även pro gradu- och doktorsavhandlingar.

Vartannat år arrangerar samfundet tillsammans med olika universitet en Vuxenpedagogisk forskarträff. Verkare inom området har även möjlighet att träffas på en årlig sommarträff eller på årsmötena.

Medlemskap

Den årliga medlemsavgiften är 40 euro och 25 euro för studeranden eller fortsättningsstuderanden. För samfund är medlemsavgiften 200 euro i året. Du kan bli medlem genom att skicka e-post till samfundets sekreterare ats.rahastonhoitaja(at)gmail.com. Gå med i samfundets mailinglista ats-lista@lista.tsv.fi genom att kontakta informatören ats.tiedottaja(at)gmail.com. De mest aktuella nyheterna finns på samfundets hemsidor. Samfundet är även aktivt på Facebook.

Meddela om ändringar i de personliga uppgifterna eller om uppsägning av medlemskap till sekreteraren per e-mail. Samfundet skickar ut ett medlemsbrev per post en gång i året.

Medlemsavgiften

Medlemsavgiften till Aikuiskasvatuksen tutkimusseura

Kontonummer FI 13 8000 1700 068217
BIC/SWIFT DABAFIHH
Referensnummer 110

Studerandeverksamhet

Aikuiskasvatuksen Tutkimusseura rf håller kontakt med studentföreningar och uppmuntrar till att göra närmare bekantskap med vuxenpedagogikens traditioner och olika paradigm. Tillsammans med Aikuiskasvatuksen Kilta rf arrangeras bland annat Minun aikuiskasvatustieteeni -seminarier samt olika temakvällar.

Alla ämnesföreningar för pedagogik och vuxenpedagogik i Finland

Kilta ry  | Helsingfors

Katko ry | Åbo

Mentor ry | Tammerfors

Emile ry | Jyväskylä

Kassos ry | Joensuu

Motiva ry | Uleåborg

Lastu ry | Rovaniemi