Stipendiaatit 2018

KM Liisa Nyblom tutki Tampereen yliopistoon tekemässään pro gradussa koulutuspolitiikan linjauksia. Opinnäytteen nimi on ”Osaamiseen perustuva kasvu – elinikäinen oppiminen ja aikuiskoulutus Kataisen ja Sipilän hallitusohjelmissa”.

Tutkimuksessaan Nyblom tekee aikuiskoulutuksen ja elinikäisen oppimisen peruskäsitteitä koskevaa käsiteanalyysiä. Tuoreimpien hallitusohjelmien sekä opetus -ja kulttuuriministeriön keskeisten ja uusimpien koulutuspolitiikkaa ohjaavien hallinnon dokumenttien perusteella hän osoittaa käsitevalintoja koskevat keskeiset käsitteelliset siirtymät ja arvosiirtymät.

Tulevaisuustutkimuksen Causal Layered Analysis -analyysin (CLA) avulla hän osoittaa, millaisia käsiteellisiä jatkuvuuksia, eroja ja katkoksia hallitusohjelmien ja koulutuspoliittisten dokumenttien teksteissä on aikuiskoulutuksen näkökulmasta. Aiheen ja metodien valinnat osoittavat, että Nyblomilla on rohkeutta tarttua vaativaan tutkimushaasteeseen. Hän saa esille mielenkiintoisia tuloksia. Yksi on poliittisen johdon pyrkimys muokata tahtotilaansa kulloistenkin poliittisen voimasuhteiden mukaisesti hyödyntäen tai sivuuttaen hallinnon ja koulutuspolitiikan asiantuntijoiden esiin nostamia näkökulmia. 

Nyblomin mukaan keskeisistä politiikkateksteistä ovat kadonneet tai kaventuneet linjaukset, joilla turvataan laaja-alaista elinikäistä oppimista, kasvatuksen ja aikuiskoulutuspolitiikan edellytyksiä sekä aikuisväestön toisia mahdollisuuksia. Hän osoittaa myös, että tarvitaan uudenlaista aikuiskoulutuspoliittista keskustelua.

Pro gradu on johdonmukainen, selkeä ja hyvin kirjoitettu kokonaisuus ja samalla osoitus Liisa Nyblomin tutkijapotentiaalista. Tutkimus on tärkeä kontribuutio aikuiskasvatuksen teoriakehittelyyn.


KM Yuan Wang valmistui maisteriksi Itä-Suomen yliopiston Kasvatustieteiden ja psykologian osastolta. Pro gradu -tutkimuksessaan hän vertaili Joensuun yliopiston ja Itä-Suomen yliopiston strategioita kriittisen diskurssianalyysin keinoin historiallisesta näkökulmasta ennen uutta yliopistolakia ja yliopistofuusioita sekä niiden jälkeen. Tulokset tekevät näkyväksi yliopiston identiteettimuutoksen paikallisia arvoja ja yhteistyötä korostavasta maakuntayliopistosta kilpailua korostavaksi kansainväliseksi toimijaksi. Tutkimus tuo yksityiskohtaisesti ja kiinnostavalla tavalla esiin tapausyliopiston markkinoitumiskehitystä kansallisessa ja eurooppalaisessa kehyksessä. 

Once Upon a Reform: Marketization of Higher Education and the Identity Transition of a Finnish University after the Reform” arvioitiin eximian arvoiseksi. Opinnäyte osoittaa tekijän laajaa perehtyneisyyttä alan kansainväliseen kirjallisuuteen ja kykyä itsenäiseen tutkimustyöhön.

Yuan Wang esitteli pro gradunsa tuloksia kesällä 2017 kansainvälisessä Kasvatuksen historian ja filosofian päivät -konferenssissa. Wang valmistelee Itä-Suomen yliopistoon väitöskirjaa, jonka työnimi on ”Academic Entrepreneurship in Finnish University Policy Discourse – New Institutional Moral Orders under Construction?”. Tutkimus etenee Suomen Akatemian rahoittamassa akateemisen yrittäjyyden konsortiohankkeessa, jonka palkattuna nuorempana tutkijana hän työskenteli syksyllä 2017.


ATS & KVS onnittelevat molempia stipendiaatteja ansiokkaista pro graduista!