Stipendiaatit 2016

Jenni Ovaska

(Helsingin yliopisto, ansiokas pro gradu)

Jenni Ovaskan pro gradu -työssä tarkastellaan kuvauksia ammatillisten opintojen keskeyttämisestä ja keskeyttäjistä 2000-luvun sanomalehtikirjoituksissa. Ammatillisten opintojen keskeyttäminen nähdään koulutuspoliittisissa keskusteluissa ongelmalliseksi asiaksi ja aihe ankkuroituu yhteiskunnalliseen keskusteluun vah-vasti. Aineistona on vuosina 2000–2014 julkaistut opintojen keskeyttämistä käsittelevät Helsingin Sanomien kirjoitukset. Aineistoa analysoidaan kehysanalyysin ja diskurssianalyyttisin käsittein. Lähtökohtana työssä on tarkastella, mihin ajoittain voimallinen syrjäytymisuutisointi mediassa keskittää katseemme ja mite se suuntaa keskeyttämisen ilmiön tulkintoja. Työssä hyödynnetään ansiokkaasti kasvatus-, yhteiskunta- ja viestintäteoreettisia lähestymistapoja. Taustoitus rakentuu kolmesta osasta: työelämän muutosten, koulutuksen, nuorten kouluttautumisen ja ammatillisen koulutuksen kysymysten suhteista; opintojen keskeyttämisen ja ammatillisten opintojen kysymysten muodostamasta kokonaisuudesta; sekä

viestintätutkimuksellisesta lähestymistavasta. Monipuolinen ja laaja-alainen kirjallisuuteen perehtyneisyys tulevat hyvin esille. Työ on tasaisen vahva, kokonaisuutena linjakas ja hienosti viimeistelty.


Arla Aittamaa

(Itä-Suomen yliopisto, yhteiskunnallinen aktiivisuus sekä ansiokas kandityö)

Arla Aittamaa on osoittanut yhteiskunnallista aktiivisuutta erityisesti toiminnallaan turvapaikanhakijoiden kanssa. Hän on työskennellyt syksystä lähtien vapaa-ehtoisena vastaanottokeskuksessa Joensuussa. Siellä hän on ollut tutustuttamassa turvapaikanhakijoita ympäröivään yhteiskuntaan ja osallistunut uusien toimintamuotojen kehittelyyn. Näitä ovat esimerkiksi Academic Café, joka esitteli yliopistoa ja tarjolla olevia kansainvälisiä opinto-ohjelmia turvapaikanhakijoille. Aittamaa suorittaa aikuisopettajan pedagogisia opintoja, joihin kuuluvan syventävän harjoittelun hän aikoo suorittaa vastaanottokeskuksessa. Harjoittelun aikana hän suunnittelee ja toteuttaa vastaanottokeskusympäristöön soveltuvan koulutusintervention, jonka aihepiiri liittyy kansalaiskasvatukseen. Aittamaa käsitteli kandidaatintutkielmassaan oivaltavasti työhön perehdyttämistä vuorovaikutteisena prosessina, jossa sekä vastaanottava työyhteisö että työntekijä voivat oppia. Hän tuo työssään esiin, kuinka erityisesti maahanmuuttajat voivat nähdä työyhteisön uusin silmin ja täten mahdollistaa oppimisen työyhteisössä.


Heidi Ponsiluoma 

(Turun yliopisto, ansiokas pro gradu)

Tieteellisten ajattelutaitojen merkitys kasvaa koko ajan, kun sosiaalinen media ja muut tiedotusvälineet tuottavat yhä enemmän ristiriitaista, nopeatempoista ja hajanaista informaatiota. Heidi Ponsiluoman ansiokas opinnäytetyö tarkastelee opiskelijoiden tietokäsityksiä ja niiden yhteyttä heidän käsityksiinsä tutkimuksesta ja teoriasta. Tutkimuksessa löydettiin yhteys näiden välille ja kehitettiin erlaisia malleja, miten käsitykset tutkimuksesta ja tiedosta ovat liitoksissa toisiinsa. Aiheen tutkiminen on tärkeää, sillä aikaisemman tutkimuksen perusteella tiedetään, että kaikki opiskelijat eivät opi tieteellisen ajattelun taitoja opintojensa aikana riittävän hyvin. Heidi Ponsiluoman pro gradu tuo uutta näkökulmaa tähän tärkeään kysymykseen. Ponsiluoma sai opinnäytetyöstään korkeimman arvo-sanan (5). Hän myös teki pro gradu -työnsä pohjalta ehdotuksen paperiesitykseksi American Educational Research Associationin konferenssiin huhtikuussa 2016 Washingtonissa ja ehdotus hyväksyttiin.