Yhdistys vaikuttaa


JUFO

ATS osallistuu aktiivisesti julkaisufoorumihankkeeseen. Julkaisupolitiikan merkitys on korostunut yliopistojen valtionrahoitusosuuksien myötä ja erityisesti suomenkielisten julkaisujen tilasta ja tulevaisuudesta on keskusteltu ahkerasti.

Julkaisufoorumihankkeen tavoitteena on luoda kaikki tieteenalat kattava järjestelmä, jossa tieteellistä julkaisutoimintaa voidaan arvioida määrän lisäksi laadullisesti. Järjestelmän perustana on tasoluokitus erityyppisille julkaisukanaville eli tieteellisille lehdille, sarjoille, konferensseille ja kirjakustantajille. Luokituksessa on kolme tasoa: 1 = perustaso; 2 = johtava taso; 3 = korkein taso.

Julkaisukanavien arviointi tapahtuu 23 tieteenalakohtaisessa asiantuntijapaneelissa. Hankkeen toteutuksesta vastaa Tieteellisten seurain valtuuskunta.

Ensimmäinen Julkaisufoorumi-luokitus on valmistui vuonna 2011. Tasoluokitukset arvioidaan uudelleen kolmen vuoden välein.  Uusia tieteellisiä julkaisukanavia voidaan lisätä vuosittain tasolle 1.

Aikuiskasvatus-lehti on luokiteltu tasolle 1 eli keskeiseksi kotimaiseksi tieteelliseksi julkaisukanavaksi. Taso 1 edellyttää sekä asiantuntevaa toimituskuntaa että vertaisarviontia eli tutkimusartikkelien referee-menettelyä (ks. arviointikriteerit).

 

Aikuiskasvatuksen Tutkimusseura - pian 80 vuotta aikuiskasvatuksen asialla

Aikuiskasvatuksen Tutkimusseura (ATS) tukee ja edistää aikuiskasvatustyötä kansallisesti ja kansainvälisesti. Yhdistys pyrkii edistämään alan tutkimus- ja selvitystyötä sekä harjoittamaan julkaisu-, esitelmä- ja luentotoimintaa. Lisäksi se toimeenpanee ja tukee alan koulutusta, sekä luo yhteyksiä alan toimijoiden välille.

Yhdistys on yhteydessä aikuiskasvatuksen järjestäjiin, alan ammattilaisiin ja politiikantekijöihin sekä vahvistaa yliopistojen välisiä yhteyksiä. Esimerkiksi yliopistouudistus ja henkilöstön palvelussuhteiden muutos haastaa myös aikuiskasvatuksen asemaa yliopistoissa.

Tiivistettynä ATS

1) kehittää alan kansallista ja kansainvälistä tieteellistä tutkimusta.

2) julkaisee alan tutkimuksia.

3) osallistuu aikuiskasvatusta koskevaan tiede- ja koulutuspolitiikkaan.

4) rakentaa alan tutkijoiden kansallista ja kansainvälistä verkostoa.

5) vahvistaa vuoropuhelua tutkijoiden, käytännön toimijoiden ja politiikantekijöiden kesken.


Aikuiskasvatuksen tutkimus-, koulutus- ja julkaisuyhteistyötä

ATS järjestää aikuiskasvatusalan tutkimus- ja kehittämistoimintaa käsitteleviä seminaareja ja keskustelutilaisuuksia, joissa alan toimijat voivat perehtyä ajankohtaiseen tutkimus- ja kehittämistyöhön sekä uusiin käytäntöihin. 

Yhdistyksen päätapahtuma on joka toinen vuosi järjestettävät Aikuiskasvatuksen tutkimuspäivät. Tutkimuspäivien esitelmiä julkaistaan tieteellisissä sarjoissa. 

Seuran julkaisuyhteistyöhön voit tutustua sen omassa valikossa. ATS:n keskeisin julkaisuyhteistyökumppani on Kansanvalistusseura, jonka kanssa se julkaisee Aikuiskasvatus-tiedelehteä.


Seuran jäsenyydet ja yhteydet

- ATS on Tieteellisten Seurain Valtuuskunnan (TSV) jäsen.

- Yhdistyksellä on edustus Kasvatuksen historian ja filosofian verkoston johtoryhmässä.

Yhdistys tekee yhteistyötä mm. seuraavien toimijoiden kanssa

- Alan yliopistot

- ATS:n yhteisöjäsenet

- Kansanvalistusseura (KVS)

- Suomen Kasvatustieteellinen seura (FERA)

- Ammattikoulutuksen tutkimusseura (OTTU ry)

- ESREA

- EAEA