Alan tutkimus

Väitöstutkimuksia | Nostoja yliopistojen julkaisusarjoista

Valkonen, Emilia 2016. ”Me myymme ja markkinoimme kursseja” - Markkinaorientaation piirteet kansalaisopistoissa. Itä-Suomen yliopisto.


Kannisto-Karonen, Tuija 2015. Urana työllistyminen. Turun yliopisto. Tiedote.


Virranniemi, Maria 2015. Tutkimus- ja innovaatiojohtaminen suomalaisissa yliopistoissa. Lapin yliopisto.


Laakkonen, Eija 2015. Aikuisuuden kulttuuriset kuvat 25–35-vuotiaiden naisten haastattelupuheissa ja naistenlehtiteksteissä. Itä-Suomen yliopisto.


Vähäsantanen, Katja 2013. Vocational teachers' professional agency in the stream of change. Jyväskylän yliopisto.


Hökkä, Päivi 2012. Teacher educators amid conflicting demands: tensions between individual and organizational development. Jyväskylän yliopisto.


Mikkola, Marjatta 2011. Pedagogista rajankäyntiä koulussa — Inkluusioreitit ja yhdessä oppimisen edellytykset. Jyväskylän yliopisto.


Mälkki, Kaisu 2011. Theorizing the Nature of Reflection. Helsingin yliopisto.


Partanen, Anne 2011. Kyllä minä tästä selviän. Aikuisopiskelijat koulutustarinansa kertojina ja koulutuksellisen minäpystyvyytensä rakentajina. Jyväskylän yliopisto.


Turpeinen, Merja 2011. Muutoksen ja arvioinnin paikka. Henkilöstö arvioi julkisen erikoissairaanhoidon organisaatiofuusiota eri positioista. Tampereen yliopisto.


Siivonen, Päivi (2010). From a 'student' to a lifelong 'consumer' of education? Constructions of educability in adult students' narrative life histories. Jyvaskylä: Suomen Kasvatustieteellinen Seura.


Sivenius, Ari 2012. Aikuislukion eetos opettajien merkityksenantojen valossa. Itä-Suomen yliopisto


Ahonen, Helena 2008. Rehtoreiden kertoma johtajuus ja johtajaidentiteetti. Jyväskylän yliopisto.


Collin, Kaija 2005. Experience and Shared Practice – Design Engineers' Learning at Work. Jyväskylän yliopisto.


Ursin, Jani 2004. Characteristics of Finnish medical and engineering research group work. Jyväskylän yliopisto.


Paloniemi, Susanna 2004. Ikä, kokemus ja osaaminen työelämässä. Työntekijöiden käsityksiä iän ja kokemuksen merkityksestä osaamisessa ja sen kehittämisessä. Jyväskylän yliopisto.


Friman, Mervi 2004. Ammatillisen asiantuntijan etiikka ammattikorkeakoulutuksessa. Jyväskylän yliopisto.


Hytönen, Tuija 2002. Exploring the practice of human resource development as a field of professional expertise. Jyväskylän yliopisto.

Pro graduja | Nostoja yliopistojen e-julkaisuista

Ponsiluoma, H. 2016. Tieteellisen ajattelun kehittyminen opettajankoulutuksen aikana. Episteemiset uskomukset sekä käsitykset tutkimuksesta ja teoriasta. Turun yliopisto.


Ovaska, J. 2016. Tulkintoja opintojen keskeyttämisestä. Ammatillisten opintojen keskeyttämisen kehystäminen Helsingin Sanomissa. Helsingin yliopisto.


Vattulainen, T. 2016. Rekrytointikonsulttien kasvumotivaatio. Tutkimus kehittymishalua laukaisevista ja tukevista tekijöistä

Sulenko, K. 2016. Lähtömaakoulutus osana kansainvälistä rekrytointiprosessia ja työperäistä maahanmuuttoa. Esimerkkinä espanjalaisten hoitajien rekrytointi Suomeen. Tampereen yliopisto.


Sjelvgren, J. 2016. Ammatillisten opettajien toimijuus ja työn psykologinen omistajuus lähihoitajakoulutuksen opetussuunnitelmaprosessissa. Tampereen yliopisto.


Tuovinen, A. 2015. Aikuisopiskelijoiden opiskeluorientaatiot: Tutkimuskohteena ammatilliset aikuisopiskelijat ja avoimen yliopiston opiskelijat. Tampereen yliopisto.


Kaljunen, K. 2015. Työvoimakoulutusten työllistymisvaikutukset Pohjois-Karjalassa vuosina 2007-2009. Itä-Suomen yliopisto.


Kauppinen-Roivainen, P. 2015. Kouluorganisaation ja opettajan työn perustehtävän tarkastelu työnohjauskeskusteluissa. Itä-Suomen yliopisto.


Luoma, I. 2015. Elinikäinen oppiminen sosiaalisen todellisuuden konstruoijana. Itä-Suomen yliopisto.


Harjula, H. 2014. Nyt näkee jäävuoren huipun lisäksi myös veden pinnan alla olevaa jäälohkaretta: Merkitysperspektiivin muutos transformatiivisessa oppimisessa aikuisten yliopisto-opiskelijoiden kokemana. Itä-Suomen yliopisto.


Sundgren, E. 2014. Aikuislukion opiskelijoiden ajatuksia arvioinnista. Jyväskylän yliopisto.


Sinisalo, M. 2014. Lähikuvassa kansalaisopiston tuntiopettaja. Tampereen yliopisto.


Sipilä, O. 2014. ”Se on muovannut minua ihmisenä varmasti parempaan suuntaan ja ollut yksi tapa löytää merkitys omalle elämälle”. Vapaaehtoistoiminta kasvattajana elämänkulussa. Tampereen yliopisto.


Salminen, H. 2013. Haluttu työntekijä henkilöstön rekrytointi ja työnhakijaan kohdistuneet odotukset työpaikkailmoituksissa 1970-luvulta 2010-luvulle. Itä-Suomen yliopisto.


Uusitalo, A. 2012. Aikuisena yliopistossa - elämänrakenteiden yhteys opintojen sujuvuuteen. Tampereen yliopisto.


Annala, K. 2012. Työelämätaitojen oppiminen korkeakoulutuksessa: asiantuntijaksi sosiaali-, terveys- ja hoitoaloille. Jyväskylän yliopisto.  


Koriseva, S. & Minkkinen, M. 2012. Kohti uutta palautekulttuuria. Opiskelijapalautekäytännöt ja niihin liittyvät prosessit Jyväskylän yliopistossa. Jyväskylän yliopisto.


Lehtonen, K. 2012. Keskustelua työtaistelun aikana – diskursiivinen näkökulma sairaanhoitotyön imagoon. Helsingin yliopisto.


Viitasalo, T. 2011. Yliopistosta epävarmoille työmarkkinoille. Uusliberalististen vastuuodotusten ja työn feminisoitumisen yhteys naisten kouluttautumiseen ja työmarkkinoille siirtymiseen. Jyväskylän yliopisto.


Pylkkänen, Annikki. 2011. "Pitää kuitenkin lähestyä sitä vangin roolia, vaikka ite ois toista mieltä" Diskurssianalyyttinen tutkimus toiseuden rakentumisesta vankilaopetuksessa. Helsingin yliopisto.


Lehtonen, H. 2011. "Ei sitä ainakaan helpommaksi tehdä sairaan opiskelijan elämää": Pitkäaikaissairaiden kokemuksia korkeakoulutuksen esteistä ja mahdollisuuksista. Helsingin yliopisto.


Ahlqvist, T. 2011. Tulevaisuuden työelämävalmiudet ja niiden kehittäminen varhaiskasvatuksen alalla. Jyväskylän yliopisto.


Kaksonen, N. 2010. Maisterin paperit takataskussa työmarkkinoille. Henkilöstöammattilaisten käsityksiä akateemisesta tutkinnosta rekrytoinnin viitekehyksessä. Jyväskylän yliopisto.


Teräsahde, S. 2010. Mittaamisen haasteet koulutuksen tuloksellisuuden arvioinnissa. Tarkasteltavana Uolevi Kantasen henkilöstökoulutuksen rakennemalli ja henkilöstökoulutuksen tuloksellisuus metsäteollisuudessa. Tampereen yliopisto.


Mustonen, V. 2009. Asiantuntijuus ja jaetun asiantuntijuuden haasteet keskusrikospoliisin rikosteknisessä laboratoriossa. Joensuun yliopisto.


Herranen, S. & Koivulampi, K. 2009. "Tekeeköhän sitä sittenkään työtä jolla on tarkoitus?" Työidentiteetti muutostilanteessa – puolustusvoimista irtisanottujen näkemyksiä. Jyväskylän yliopisto


Lehtonen, M.J. 2009. Oppimisen kieli business-mielen tavoittelussa. Tulkintakehysanalyysi kasvatusalan henkilöstötyöntekijöiden työ- ja identiteettikokemuksista. Joensuun yliopisto.


Santanen, K. 2008. Hiljainen tieto henkilöstön valinnassa: tutkimus työhaastatteluiden arvioinnissa hyödynnettävän tiedon hiljaisesta ulottuvuudesta. Helsingin yliopisto.


Alusniemi, S. 2008. Dialogisuus aikuisten oppimisessa – dialogisen oppimistilanteen ulottuvuuksia. Jyväskylän yliopisto.


Ruoranen, M. 2006. Erikoistuvien lääkäreiden työssä oppiminen. Jyväskylän yliopisto.


Jäntti, P. 2005. Suomalaisen viittomakielen rakenteen ja tilankäytön oppiminen vieraana kielenä. Jyväskylän yliopisto


Vähäsantanen, K. 2004. "Koulutuksesta löysin opettajuuteni alkusiemenen, jota olen kasvattanut myöhemmin opettajan urallani". Ammatillisen opettajankoulutuksen suorittaneiden mielipiteitä. Jyväskylän yliopisto.


Martikainen, N. 2004. Työurat peruskoulun päättämisestä keski-iän kynnykselle. Jyväskylän yliopisto.


Hietamies, H. 2002. Kansanopisto nykypäivän koulutusmarkkinoilla. Jyväskylän yliopisto.


Virkki, N. 2001. Kansainvälisyys ja virtuaalisuus tiimijohtamisen haasteena. Jyväskylän yliopisto.


Starast, P. 2001. "Todellinen vai valetiimi kehittämistyön tuloksena?" Tiimityöhön siirtymisen prosessi elintarvikealan yrityksessä. Jyväskylän yliopisto.


Pursiainen, A. 2001. Työpaikkakouluttaja mentorina: henkilöstön kehittämistä vuorovaikutussuhteessa kaupan esimiesvalmennuksessa. Jyväskylän yliopisto.


Lamminpää, E. 2001. Sisäinen motivaatio työvoimakoulutuksessa. Koulutuskäytännöt itsemääräämisen ja pätevyyden kokemusten mahdollistajana. Jyväskylän yliopisto.


Ojanperä, T. & Oksanen, S. 2000. Competence needs of older worker in small and medium size enterprises. Jyväskylän yliopisto.