Aikuiskasvatus

Aikuiskasvatustieteellä tarkoitetaan teoriaa ja tutkimusta aikuisten oppimisen, opiskelun ja opettamisen monista muodoista ja käytännöistä sekä aikuisen elämän yleisistä kasvua ja kasvattamista koskevista kysymyksistä. Aikuiskasvatuksella taas viitataan erilaisiin aikuisen kasvun, kasvattamisen ja oppimisen sekä elämän eri alueiden käytäntöihin. (ks. Collin & Paloniemi 2007.)

Aikuiskasvatustieteellä on Suomessa pitkät perinteet ja monet sen peruskäsitteistä juontuvat vapaasta kansansivistystyöstä. Alan ydinkäsitteitä eri aikoina ovat olleet valistus, sivistys, kasvatus ja koulutus täsmennettyinä eri määreillä. Suomen ja samalla Pohjoismaiden ensimmäinen professuuri perustettiin kansansivistysopin professuurina vuonna 1946. Aikuiskasvatustieteen asema on suomalaisissa yliopistoissa edelleen vahva — kansainvälisestikin arvioituna. Tieteenalan poikkitieteellinen luonne on korostunut entisestään 2000-luvulla.


Yliopistot, joissa voi opiskella aikuiskasvatustiedettä

Helsingin yliopisto, Käyttäytymistieteellinen tiedekunta | Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) koulutus | Yliopistopedagogiikan tutkimus- ja kehittämisyksikkö | Koulutuksen arviointikeskus

Itä-Suomen yliopisto, Filosofinen tiedekunta | Kasvatustieteen ja psykologian osasto, aikuiskasvatustiede

Jyväskylän yliopisto, Kasvatustieteiden tiedekunta| Aikuiskasvatustiede

Lapin yliopisto, Kasvatustieteiden tiedekunta  | Aikuiskasvatustieteen koulutusohjelma

Tampereen yliopisto, Kasvatustieteiden tiedekunta | Kasvatuksen ja yhteiskunnan tutkimuksen maisteriopinnot, aikuis- ja ammattikasvatuksen opintosuunta

Turun yliopisto, Kasvatustieteiden tiedekunta | Kasvatustieteiden laitos, aikuiskasvatustiede. | Elinikäisen oppimisen ja koulutuksen tutkimuskeskus CELE

Åbo AkademiFakulteten för pedagogik och välfärdsstudier | Vuxenpedagogik

 


Alan opiskelijajärjestöt

Kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen opiskelijat ovat järjestäytyneet yliopistoissaan ainejärjestöihin, jotka vastaavat opiskelijajäsentensä edunvalvonnasta, virkistystoiminnasta ja työelämätietouden edistämisestä. Järjestöt tekevät keskenään monipuolista yhteistyötä. Kasvatustieteellisen koulutusalan opiskelijajärjestöillä ei ole yhteistä liittoa vaan niitä yhdistävät esimerkiksi koulutusalan ammattijärjestöt.

Aikuiskasvatuksen Kilta ry  | Helsingin yliopisto

Katko ry | Turun yliopisto | Kasvatustieteen, aikuiskasvatustieteen ja erityispedagogiikan ainejärjestö

Mentor ry | Tampereen yliopisto | Kasvatustieteen ja aikuiskasvatuksen opiskelijoiden ainejärjestö 

Emile ry | Jyväskylän yliopisto | Kasvatustieteen ja aikuiskasvatuksen opiskelijoiden ainejärjestö

Kassos ry | Itä-Suomen yliopisto | Kasvatustieteen, aikuiskasvatuksen ja kasvatussosiologian opiskelijoiden ainejärjestö

Motiva ry | Oulun yliopisto | Kasvatustieteiden koulutusohjelmassa opiskelevien ainejärjestö

Lastu ry | Lapin yliopisto | Kasvatustieteen, aikuis- ja mediakasvatuksen ainejärjestö