Ehdota teemaryhmää Kasvatustieteen päiville 2018

14.4.2018

Kasvatustieteen päivät järjestetään Tampereella 15.-16. marraskuuta. Päivien teemana on Hyvyys, totuus ja kauneus kasvatuksessa. Kasvatuksen tehtävänä on luoda toivoa ja luottamusta elämän arvoon ja merkityksellisyyteen. Kasvatuksen päämäärä edellyttää käsitystä siitä, mitä ja millainen ihminen on, mitä pidämme ihmisen kasvussa arvokkaana, ja millä perusteilla ja mistä lähteistä tämä arvokas määrittyy. Jokainen sukupolvi joutuu ratkaisemaan suhteensa ihmisyyden probleemaan ja siten tulkitsemaan suhdettaan kasvatuksen itseisarvoihin, hyvyyteen, totuuteen ja kauneuteen. 

Meidän aikamme joutuu pohtimaan arvokkaan ihmiselämän kysymyksiä globaalisten pirullisten ongelmien keskellä: Ihmiskunta on heikentämässä elinmahdollisuuksia maapallollamme, jonka tilasta yksi oire on etenevä ilmastonmuutos. Mikä on kasvatuksen tehtävä ekologisten haasteiden voittamisessa? Oppiminen ei ole enää kuviteltavissa pelkästään ihmisen toiminnaksi. Big data ja siitä tehtävät, jopa automatisoidut analyysit, haastavat oppimisteorioita, mutta nojaavat usein klassisen behaviorismin ajatuksiin. Mikä on koulutuksen ja kouluttajien rooli tänä “koulutuksen datatieteen aikana” insinöörien, tietojenkäsittelijöiden, ohjelmoijien ja algoritmisuunnittelijoiden rinnalla? Koulutuspoliittista päätöksentekoa ohjaa yhä vahvemmin kansainvälisten oppisaavutustestien kautta tehty kilpailuasetelma, joka ei ole aina paras oppimisen kannalta. Viime vuosina yleistynyt julkinen keskustelu faktojen jälkeisestä ajasta asettaa kasvatuksen tutkimuksen uuteen tilanteeseen. Kasvatustieteen päivillä pohdimme muun muassa näitä ongelmia sekä yritämme löytää niihin ratkaisuja.

Pyydämme ehdotuksia Kasvatustieteen teemaryhmiksi. Teemaryhmissä keskustellaan temaattisesti toisiinsa liittyvistä aiheista ennakkoon valmisteltujen esitysten pohjalta. Ryhmissä voidaan käsitellä niin metodologisia, teoreettisia kuin sisällöllisiä kysymyksiä. Teemaryhmäsessiot ovat 90 minuutin mittaisia ja yhdessä sessiossa voi maksimissaan olla 3-4 esitystä. Erityisesti päivien teemaan liittyvät ehdotukset ovat tervetulleita. Teemaryhmäehdotusten on hyvä olla riittävän laajoja, jotta ne mahdollistavat riittävän määrän abstraktiehdotuksia. Myös Suomen kasvatustieteellisen seuran SIG-ryhmiä pyydetään tekemään teemaryhmäehdotus.

Teemaryhmän vastuuhenkilöt arvioivat teemaryhmään tarjotut abstraktit ja laativat sessioiden aikataulun yhteistyössä päivien järjestelytoimikunnan kanssa. Vastuuhenkilöt huolehtivat sessioiden puheenjohtajuudesta.

Teemaryhmäehdotukset lähetetään 25.4. 2018 mennessä lomakkeella: https://www.lyyti.fi/reg/kt-paivat2018_teemaryhmaehdotukset.

Lisätietoja Kasvatustieteen päivistä: https://events.uta.fi/kt-paivat2018/.


We are inviting proposals for workshops and symposiums at the FERA Conference on Education 2018!

The FERA Conference on Education will be organised in Tampere on 15 – 16 November. The theme of the conference is Virtue, Truth and Beauty in Education. The task of education is to create hope and trust in the value and significance of life. The goal of education requires an understanding of what humans are and what they are like, what we consider valuable in human growth, and on what grounds and from which sources this value is determined. Each generation must resolve their relationship with the problem of humanity and thus construe their relationship to the intrinsic values of education: virtue, truth and beauty.

Today, we have to reflect on the issues related to valuable human life in the midst of global vicious problems. Humanity is undermining the preconditions for life on our planet of which the advancing climate change is one symptom. What is the role of education in overcoming ecological challenges? Learning can no longer only be conceived as a human activity. Big data and the analyses, even automated ones, that are made of it, challenge learning theories, but often rely on ideas from classical behaviourism. What is the role of education and educators in the age of ‘education data science’ and the increasing presence of engineers, data scientists, programmers and algorithm designers in the politics, practices and research on education? Educational policy-making is increasingly steered with a competitive approach created by international tests on learning outcomes, which is not always the best option for learning. The public debate on post-factual society that has increased over the past few years puts educational research in a new situation. At the FERA Conference on Education 2018, we will discuss these challenges and try to find solutions to them.

We are inviting proposals for thematic workshops. The workshops are a forum for discussing thematically related topics based on workshop papers. The workshops may discuss methodological, theoretical or substantive issues. The 90-minute workshops may include 3-4 presentations at the most. Proposals related to the theme of the conference are especially welcome. The themes of the suggested workshops should be wide enough in scope in order to ensure sufficient numbers of submitted abstracts. The SIG groups of the Finnish Educational Research Association (FERA) are also invited to submit workshop proposals.

The coordinators of the thematic workshops will review the submitted abstracts and draft the timetables of the sessions in cooperation with the organising committee. The coordinators will chair the workshops.

Please submit your workshop proposals by 25 April 2018 via: https://www.lyyti.fi/reg/Kansalliset_Kasvatustieteen_paivat_2018_tyoryhmahaku_9208/en.


Anneli Lehtisalo, FT

Tutkimuskoordinaattori

anneli.lehtisalo(at)uta.fi

050 4377 233

Kasvatustieteiden tiedekunta

33014 Tampereen yliopisto


Anneli Lehtisalo, PhD

Research Coordinator

anneli.lehtisalo(at)uta.fi

+358 50 4377 233

Faculty of Education

FI-33014 University of Tampere, Finland