Haettavana yliopistonlehtorin ma. tehtävä Lapin yliopistossa

18.5.2017

Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa on haettavana kasvatustieteen yliopistonlehtorin määräaikainen tehtävä ajalle 1.8.2017–31.7.2018.

Kasvatustieteen yliopistonlehtorin tehtävän ala suuntautuu kasvatusalan koulutuksessa pääasiassa aikuiskasvatuksen opetus- ja ohjaustehtäviin, tiedekunnan pedagogisen koulutuksen opetus-, ohjaus- ja kehittämistehtäviin (ml. erilliset pedagogiset opinnot) sekä tutkimukseen.

Hallintojohtosäännön 41§:n mukaan tieteellisin perustein täytettävän yliopistonlehtorin tehtävään valittavalta edellytetään soveltuva tohtorin tutkinto ja kyky antaa laadukasta tutkimukseen perustuvaa opetusta ja ohjausta, ja kun se on tehtävän hoitamisen kannalta tärkeää, käytännöllinen perehtyneisyys tehtävän alaan.

Kasvatustieteen yliopistonlehtorin tehtävään valittavalla tulee olla käytännöllinen perehtyneisyys tehtäväalaan ja opettajankelpoisuus. Valittavan yliopistonlehtorin tutkimusintressien tulee kytkeytyä tiedekunnan tutkimustoiminnan tavoitteisiin ja strategisiin painoaloihin.

Yliopistoista annetun valtioneuvoston asetuksen (770/2009) 1 §:n mukaan yliopiston opetus- ja tutkimustehtäviä hoitavalta vaaditaan, että hän hallitsee sen kielen, jolla hänen on annettava opetusta. Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 4§:n mukaan yliopiston opetus- ja tutkintokieli on suomi, mutta tiedekuntaneuvosto voi päättää muiden kielien käyttämisestä opetus- ja tutkintokielinä ja opintosuorituksissa. Haettavana olevassa tehtävässä opetuskielenä on pääasiassa suomi. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää kuitenkin myös englanninkielen taitoa.

Hallintojohtosäännön 37 §:n mukaan pysyvään opetustehtävään valittavalta edellytetään riittävä opetustaito.

Yliopistonlehtorin tehtävään hakeneen ansioita arvioitaessa otetaan huomioon tieteelliset julkaisut ja muut tutkimustulokset, joilla on tieteellistä arvoa, opetuskokemus ja pedagoginen koulutus, taito tuottaa oppimateriaalia, muut opetustoimessa saavutetut ansiot ja tarvittaessa opetusnäyte. (Hallintojohtosääntö 54§) Opetuspainotteisen yliopistonlehtorin valinnassa painotetaan opetuskokemusta, pedagogista koulutusta, taitoa tuottaa oppimateriaalia, muita opetustoimessa saavutettuja ansioita ja tarvittaessa opetusnäytettä.

Yliopistonlehtorin palkkaus perustuu yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilökunnan vaativuuskehikon tasoihin 5 – 7 (2865,30 – 3851,33 €/kk). Lisäksi maksetaan henkilökohtaista palkanosaa, joka on enintään 46,3 % tehtäväkohtaisesta palkasta. Vaativuustason 7 yliopistonlehtorilta edellytetään tutkimuksellisia ansioita (dosentti tai vastaava) ja laajaa opetuskokemusta, joiden toteamiseen käytetään kahden ulkopuolisen asiantuntijan lausuntoja.

Yliopistonlehtorin tehtävä tulee haettavaksi pysyvää täyttöä varten keväällä 2018. Määräaikaiseen tehtävään voidaan ottaa myös tohtorintutkintoa suorittamaton henkilö, mutta tällöin nimikkeenä on yliopisto-opettaja.

Hakemuksen lisäksi tulee toimittaa hakuportfolio liitteineen. Lue ohjeet hakuportfoliosta.

Hakemukset tulee toimittaa 5.6.2017 klo 13.00 mennessä osoitteeseen Lapin yliopisto, PL 122 (Kirjaamo, Yliopistonkatu 8), 96101 Rovaniemi. Hakemusasiakirjoja ei palauteta.

Tiedustelut hallintopäällikkö Pia Satta, etunimi.sukunimi@ulapland.fi